Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Żorska Akademia Koszykówki”

§ 1

Żorska Akademia Koszykówki” zwane w dalszych postanowieniach ŻAK jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania ŻAK jest miasto Żory.

2. Siedzibą ŻAK jest miasto Żory.

3. Dla realizacji swoich celów ŻAK może być członkiem organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania.

§ 3

1. ŻAK działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i ma prawo używania pieczęci i odznaki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Działalność ŻAK opiera się na pracy społecznej członków.

3. Dla realizacji celów statutowych ŻAK może zatrudniać pracowników bądź zlecać prowadzenie określonych spraw osobom trzecim.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4

Celem działania ŻAK jest realizowanie zadań z obszaru pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – w szczególności koszykówki – wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

b) ochrona i promocja zdrowia poprzez udział w różnych formach kultury fizycznej i sportu.

c) spółdziałanie z odpowiednimi jednostkami w procesie wychowania młodego pokolenia w tym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

  • d) umożliwienie dzieciom i młodzieży edukacji szkolnej na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

  • umożliwienie młodszym dzieciom pobytów w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym.

e) działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

f) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z wykorzystaniem kultury fizycznej i sportu,

g) podnoszenie kultury uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych,

h) prowadzenie zespołów sportu kwalifikowanego w koszykówce – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

i) wychowanie do uprawiania kultury fizycznej w wieku dojrzałym,

j) integracja społeczeństw poprzez sport w szczególności z krajami Unii Europejskiej.

§ 5

1.ŻAK realizuje swoje cele poprzez:

a) aktywną współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi,

b) aktywną współpracę z władzami samorządowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu,

c) prowadzenie szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie podstawowym,gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym na zasadach przewidzianych prawem oraz przedszkola lub punktu przedszkolnego

d) organizację imprez sportowych (zawody mistrzowskie i towarzyskie, imprezy rekreacyjne) dla swoich członków oraz osób trzecich,

e) organizację kompleksowego szkolenia sportowego (treningi , zgrupowania, obozy sportowe, konsultacje itp.),

f) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w dziedzinie sportu i rekreacji ruchowej,

g) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw prozdrowotnych bez używania narkotyków i alkoholu,

h) wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych problemem alkoholowym, zagrożonych narkotykami,

i) inicjowanie budowy obiektów sportowych,

j) wspieranie osób fizycznych (np. ufundowanie stypendium) i organizacji i instytucji realizujących cele ŻAK (np. wyposażenie szkół w sprzęt sportowy),

k) udział procesach integracji europejskiej poprzez organizację obozów sportowych, zawodów i innych działań z młodzieżą z innych krajów,

l) organizacja seminariów i szkoleń z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce,

m) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych oraz działalności zgodnej z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji celów statutowych.

2. W celu realizacji zadań statutowych ŻAK może podjąć następującą działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

a) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna / 93.29. Z/,

b) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego /77.21.Z/

c) działalność klubów sportowych /93.12.Z/

d) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej /93.04.Z/

3. W zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego podejmie następujące działania:

a) działalność klubów sportowych /93.12.Z/

b) działalność obiektów sportowych /93.11.Z/

c) pozostała działalność związana ze sportem /93.19.Z/

d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych /85.51.Z/

e) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach /73.12.D/

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkowie ŻAK dzielą się na:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

2. Przyjęcie w poczet członków ŻAK następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, który ustala wzór karty zgłoszeniowej.

3. Młodzież do 16 lat może uczestniczyć w działalności ŻAK i być jego członkami zwyczajnymi po uzyskaniu pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych. Nie posiadają oni jednak prawa wyborczego do statutowych organów klubu i prawa do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto pragnie swój wkład pracy oddać na rzecz ŻAK i złoży pisemną deklarację. Przyjęcie w poczet członków odbywa się w drodze uchwały Zarządu.

2. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Walnego Zebrania, które rozpatrzy powyższą sprawę na najbliższym zebraniu.

§ 8

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności ŻAK zadeklaruje stałą wpłatę lub świadczenie pomocy organizacyjnej.

2. Postanowienie § 7 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów ŻAK.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu ŻAK.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) czynnego i biernego wyboru władz,

b) zgłoszenia wniosków dotyczących działalności ŻAK,

c) korzystania z pomocy i urządzeń ŻAK,

d) aktywnego uczestnictwa w działalności ŻAK, w tym udziału w procesach szkoleniowych oraz organizowanych imprezach.

2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia zawarte w pkt b, c i d.

§ 11

Członkowie są zobowiązani:

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów ŻAK,

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz ŻAK,

c) regularnie opłacać składkę członkowską bądź świadczyć zadeklarowaną pomoc organizacyjną.

§ 12

1. Członkostwo wygasa przez:

a) dobrowolne wystąpienie z ŻAK (na piśmie),

b) skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez 3 miesiące – uchwałą Zarządu,

c) wykluczenie na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego skazującego na karę utratę praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,

d) rozwiązanie ŻAK,

e) wykluczenie dyscyplinarne w związku z naruszeniem statutu lub uchwał władz ŻAK – na podstawie uchwały Zarządu.

2. Zmiana decyzji w przedmiocie wykluczenia członka ŻAK może nastąpić

w trybie przepisów § 7, pkt 2.

ORGANIZACJA ŻAK – WŁADZE

§ 13

1. Władzami ŻAK są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja trwa 5 lat, a wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 14

1. Walne Zebranie zwane dalej Zebraniem odbywa się co dwa lata, na początku roku kalendarzowego w formie zebrania sprawozdawczego, a sprawozdawczo-wyborcze co pięć lat, nie później niż w miesiącu październiku.

2. Informacja o Zebraniu będzie podawana do wiadomości członków co najmniej na miesiąc przed Zebraniem w siedzibie klubu lub w lokalnych środkach masowego przekazu z podaniem porządku obrad.

3. Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek połowy członków zwyczajnych
ŻAK , w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane.

4. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

5. Do kompetencji Zebrania należy:

a) uchwalenie programu działania stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań,

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) wybór władz stowarzyszenia,

e) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania.

ZARZĄD ŻAK

§ 15

1. Zarząd składa się od 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, wybranych przez Zebranie.

a) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Zebrania oraz realizacja postanowień statutowych,

b) kierowanie całokształtem działalności ŻAK,

c) reprezentowanie ŻAK na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem,

d) powoływanie zespołów lub komisji jako organów wykonawczych,

e) zwołanie zebrań,

f) podejmowanie decyzji we wszelkich nie zastrzeżonych dla innych organów ŻAK . Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu decyzje w sprawach bieżących podejmuje Prezes Zarządu.

4. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w okresie kadencji, Zarząd ma prawo dokoptowania do swojego składu nowych członków, przy czym przynajmniej połowa członków Zarządu musi pochodzić z wyboru.

5. Każdy z członków Zarządu upoważniony jest do reprezentowania ŻAK jednoosobowo, z wyjątkiem spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań
i rozporządzania majątkiem.

6. Do reprezentowania spraw ŻAK w zakresie zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa Zarządu oraz jednego z członków funkcyjnych.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 16

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami zarządu, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do członków Zarządu,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący, Członkowie KR.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej przedstawiciel ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo zmienić skład Komisji w uzasadnionych wypadkach w czasie pomiędzy Zebraniami wg zasad zawartych w § 15, ust.4

6. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności ŻAK ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli pracy ŻAK,

c) składa Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności oraz składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe role społecznie i nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż jest to określone odpowiednich przepisach.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§17

1. Majątek ŻAK stanowią:

a) nieruchomości,

b) ruchomości,

c) środki finansowe.

2. Na dochody ŻAK składają się:

a) składki członkowskie,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) darowizny i dotacje,

d) odsetki bankowe i lokaty terminowe,

e) wpływy z 1% podatku od osób fizycznych

3. Uzyskane środki finansowe stanowiące własność będą przeznaczone na zaspakajanie potrzeb ŻAK oraz realizację działalności statutowej.

4 . W sprawie dysponowania majątkiem ŻAK zakazuje się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ŻAK w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) Przekazywania majątku ŻAK na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ŻAK,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ŻAK , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na Zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

1. Zmiana statutu lub podjęcie decyzji o rozwiązaniu ŻAK następuje mocą uchwały Zebrania przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu ŻAK określa sposób likwidacji oraz cel na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. Uchwała w sprawie majątku wymaga zatwierdzenia przez władze rejestrujące.

§ 19

Statut ŻAK jest jawny i podlega udostępnieniu każdej osobie zainteresowanej.

Żory, 26.09.2017 r.